Operatorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem ksiegaonline.pl jest Biuro Rachunkowe Jan Sado z siedzibą w Warszawie mieszczącą się przy ul. Bogusławskiego 18/190, posiadająca numer NIP: 5221125122, numer REGON 140240112 zarejestrowaną w ewidencji przedsiębiorców.
Operator Serwisu posiada uprawnienia do świadczenia usług określonych w Regulaminie na podstawie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr 16/2002.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.) dalej „Ustawa” Biuro Rachunkowe Jan Sado ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu ksiegaonline.pl.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług serwisu ksiegaonline.pl, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.
 4. Prawa autorskie do Serwisu ksiegaonline.pl należą niepodzielnie do Biura Rachunkowego Jan Sado z siedzibą w Warszawie. 

§ 2. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez serwis.
 2. Serwisie – oznacza to serwis internetowy ksiegaonline.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w § 3. Regulaminu.
 3. Operatorze - oznacza to spółkę Biuro Rachunkowe Jan Sado z siedzibą: Warszawa ul. Bogusławskiego 18/190.
 4. Użytkowniku – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przystępuje do korzystania z Serwisu.
 5. Umowie - oznacza to umowę o świadczenie poprzez Serwis usług wymienionych w §. 3. Regulaminu, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem od dokonaniu pierwszego logowania do Serwisu.
 6. Cenniku - oznacza to publikowaną na stronie głównej serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany regulaminu.
 7. Dniu doręczenia - oznacza to dzień wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub 7 (siódmy) dzień od dnia wysłania oświadczenia pisemnego; jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje.
 8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 3. Zakres świadczonych przez serwis usług

Na mocy umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi:
 1. Usługi związane z generowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności:
  1. bazy danych kontrahentów Użytkownika,
  2. faktury sprzedaży,
  3. faktur zakupu materiałów, towarów handlowych i usług,
  4. księgi przychodów i rozchodów,
  5. ewidencji VAT.
 2. Usługi związane z wyliczaniem na podstawie wprowadzonych danych należności z tytułu podatków:
  1. wyliczanie zobowiązań należnych Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego,
  2. wyliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT.
 3. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

§ 4. Dostęp do serwisu i rejestracja Użytkownika

 1. Operator świadczy usługi poprzez serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
 3. Użytkownik powinien wprowadzać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 4, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza adres poczty elektronicznej oraz znane tylko sobie hasło.
 7. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
 8. W przypadku utraty hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu "odzyskaj hasło". Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

§ 5. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej ksiegaonline.pl, Użytkownik wybierze swój identyfikator i hasło i potwierdzi chęć rejestracji.
 2. Od dnia zarejestrowania się, użytkownik ma bezpłatny dostęp do 1 miesiąca księgowego.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie pierwszego logowania na stronie i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  7. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych,
  8. wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora Serwisu (Operator Serwisu może używać zagranicznych serwerów),
  9. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,
  10. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam) Operatora Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika ponadto składa oświadczenie, że jest umocowana do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w jego imieniu Użytkownika.
 6. W razie niedokonania pierwszej płatności oraz po zamknięciu konta poprzez wybór opcji „Usuń konto” Użytkownik zachowuje prawo bezpłatnego dostępu przez czas nieograniczony do modułu wystawiania faktur i rachunków, danych kontrahentów oraz funkcji wspomagających proces wystawiania faktur i rachunków sprzedaży.
 7. Zaakceptowana przez Użytkownika umowa i dokonywanie wpłat za dostęp do kolejnych miesięcy księgowych jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas nieokreślony.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
  1. w każdym czasie za porozumieniem stron.
  2. po upływie okresu wypowiedzenia.
  3. śmierci użytkownika lub jego likwidacji.
 9. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.
 10. Za wypowiedzenie umowy przez użytkownika uznaje się wybranie opcji „Usuń konto” w menu Serwisu. W tym wypadku umowa wygasa w trybie natychmiastowym.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia umowy lub regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do serwisu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę operatora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. w wypadku określonym w § 10 ust. 5.;
  7. nie uiszcza należności wobec Operatora w wyznaczonym terminie.
  8. utracił hasło oraz nie skorzystał z funkcji Serwisu "odzyskaj hasło", co powoduje utratę dostępu do danych.
 12. Użytkownik usługi księgowania za klienta jest obowiązany do:
  1. terminowego przekazywania materiałów niezbędnych do świadczenia przez Operatora usług,
  2. udzielania Operatorowi wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do świadczenia usług,
  3. niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywane usługi.

§ 6. Odpłatność za usługę

 1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 2. Usługa określona w § 3. ust. 1. a i b jest bezpłatna.
 3. Użytkownik wnosi opłatę za usługę w transakcyjnej części serwisu.
 4. Opłatę należy uiszczać zgodnie z cennikiem.
 5. Opłatę za otwarcie miesiąca księgowego należy uiszczać z góry.
 6. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

§ 7. Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane użytkownika, wprowadzane do serwisu, stanowią własność użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, że wprowadzone do Serwisu dane nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Wszelkie dane Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Operatora Serwisu w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Operatora Serwisu, tzn. właściwego wystawiania faktur, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi.
 4. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do serwisu.
 5. Na ochronę, o której mówi ust. 4. składają się w szczególności:
  1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL.
  2. System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi o których mowa w § 4 ust 4.
  3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 6. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 8. Operator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Operator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 10. W razie rozwiązania umowy, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie rozwiązania umowy.
 11. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w § 7 ust. 3., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w Rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych pod numerem …………….. .
 13. Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 8. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z serwisem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Użytkownika zasad współpracy ustalonych w niniejszym regulaminie lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez Użytkownika.

§ 9 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 9,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Włączoną obsługę plików Cookies,
  4. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu.
 2. Zmiana regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
  2. Konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
  3. O zamiarze zmiany regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowych stronach serwisu.
  4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 15 (piętnastu) dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
  5. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 4., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Rachunkowe Jan Sado ul Bogusławskiego 18/190 01-923 Warszawa,
 2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie: Nazwy/Firmy/Imienia i Nazwiska Użytkownika oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.